تماس با ما

پیام شما می تواند شروع یک مکالمه سازنده و صمیمی باشد. 

    دُنا آفرین فدک

    تهران، میدان راه آهن، ورودی شماره ۴ راه آهن، کترینگ دونا 

    ۰۲۱۵۸۷۴۲

    info@donameal.com

    امورسهامداران