تماس با ما

پیام شما می تواند شروع یک مکالمه سازنده و صمیمی باشد. 

نشانی دُنا آفرین فدک

تهران، میدان راه آهن، خیابان شوش غربی، خ رجایی شمال، روبروی باربری جهانگیر، ورودی شماره ۳ کارخانجات راه آهن،کترینگ دنا

info@donameal.com

CV@donameal.com